Algemene Voorwaarden Boost! (Onderdeel van TheStyleLab)


TheStyleLab maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden voor leden van de Stichting
WebwinkelKeur.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
van zijn herroepingsrecht;
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
• Dag: kalenderdag;
• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een
reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting
in de tijd is gespreid;
• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan
op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de
ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik
wil maken van zijn herroepingsrecht.
• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader
van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
• Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden
van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
The Style Lab
Kantoor:
Antoni van Leeuwenhoekweg 32G
2408 AN Alphen aan den Rijn
Postadres:
Betsy Perkstraat 9
2401 KP Alphen aan den Rijn
Webshop: Boostmasterclass
E-mailadres: info@boostmasterclass.nl
KvK-nummer: 28114473
Btw-identificatienummer: NL002407895B79
Website: www.boostmasterclass.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
die voor hem het meest gunstig is.
• Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
• Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen
te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
• Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van
deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
wijzigen en aan te passen.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
• Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie
en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
• Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en
welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de
overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de
termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien
de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor
het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd,
en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte
gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van
een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al
die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
• De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de

volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van
de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.
• Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
• Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of
een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
vertegenwoordiger.
• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn
herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,
kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te
doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen
14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken
tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
• Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het
product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen
ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is
door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan
worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de
consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
andere betaalmethode.
• Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering
van het product.
• De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor
het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
• De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
• In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
• Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.
• Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.
• Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk –
en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
• De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor
in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
• Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond
van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
• Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2
maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending
van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat
verkerend.
• De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de
uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
toepassing van de producten.
• De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of
de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij
de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
• Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
• Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen
kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
consument geen recht op schadevergoeding.
• In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
• Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat
een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
• De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
• De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
• De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
• Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.
• In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
• Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste
drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
• Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch
na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
• Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten
hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
• Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het
ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
• In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument
kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
• De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2
maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer,
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
• Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
• Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij
klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument
zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis
bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://
www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen
worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door
de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie,
de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met
deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te
worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te
melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
• Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij
de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
• Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
repareren.

Artikel 15 – Geschillen
• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
• Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.